Error showing flash-object.

Geschiedenis 

In 2008 werd het Decreet Gelijke Kansen en Gelijke Behandeling goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. Dit kwam nadat Europa lidstaten, gewesten en gemeenschappen verplichtte om een eigen antidiscriminatiewetgeving aan te nemen.


Het decreet schept een kader voor het Gelijkekansenbeleid en een algemeen kader voor het bestrijden van discriminatie. Verder voorziet het decreet ook in een gebiedsdekkend netwerk van meldpunten discriminatie. Deze meldpunten bevinden zich in elk regio van een centrumstad.

Sinds 2014 maken alle lokale Meldpunten deel uit van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.  We zijn een lokale dienst van het Interfederaal Gelijkekansen centrum.

Meer info op www.diversiteit.be

Meldpunt Discriminatie